Betingelser

Betingelser

Alle vores opgaver udføres i forhold til nedenstående betingelser.


Vedrørende møbeltransport og opbevaring.

Nedenfor er anvendt følgende betegnelser:

• Ved FIRMAET forstås SYDFLYT.

• Ved KUNDEN forstås ejeren, som respektive den, der på ejerens vegne – eller i øvrigt legitimeret hertil af denne – bestiller flytningen eller opbevaringen.

FÆLLES BETINGELSER FOR MØBELTRANSPORT OG OPBEVARING


1. Vilkår
Vilkår, som ikke fremgår af nærværende betingelser, af branchekutyme eller -sædvane eller af særlig skriftlig aftale mellem parterne, kan ikke gøres gældende.

2. Ansvar
A. Firmaet bærer ansvaret som fragtfører.

B. Firmaet er dog kun ansvarligt for bortkomst eller skade, som skyldes fejl eller forsømmelser hos firmaet eller det af dette antagne mandskab. Firmaet er således f.eks. ikke ansvarligt for tab, der skyldes force majeure eller godsets egen be­skaffen­hed (herunder at godset ikke kan tåle påvirkninger, der normalt fore­kommer under møbel­transport og opbe­varing).

C. Firmaet er ikke ansvarlig for angreb af skadedyr af nogen art, som ikke kan tilregnes firmaets forhold.

D. Kunden har pligt til skriftligt at gøre firmaet opmærksom på, at der er tale om særligt værdifuldt gods, såsom antikviteter, kunstgenstande, malerier, orientalske tæpper, m.v., guld, sølv, ædle stene og pengerepræsentativer.

E. Firmaet er uden ansvar for bortkomst eller skade, der skyldes behandling, nedpakning, læsning, stuvning, aflæsning og udpakning foretaget af kunden eller personer, der handler på dennes vegne.

3. Erstatning
A. Firmaets erstatningspligt begrænses til genanskaffelsesprisen umiddelbart inden skaden indtrådte, idet affektionsværdien eller anden særlig værdi ikke erstattes, medmindre firmaet på kundens opfordring udtrykkeligt i aftalen har påtaget sig et videregående ansvar for nøje specificere­de genstande.

B. Erstatningen kan ikke overstige det af kunden dokumenterede tab og kan højst andrage 50.000 kr. for et enkelt kolli eller indholdet af en flytte­kasse og max. 2 mio. kr. pr. flytteopgave, medmindre firmaet på kundens opfordring udtrykkeligt i aftalen har påtaget sig et videregående ansvar. Hvis flere kolli omfatter effekter, der tilsammen kan betragtes som en enhed (f.eks. et service), er firmaet kun ansvarlig for ét kolli. Bortkommer eller beskadiges enkelte dele af en sådan enhed, har firmaet intet ansvar for en mulig værdiforringelse af selve enheden, medmindre særlig skriftlig aftale er truffet herom.

C. Når erstatning for fuld nyværdier betalt, overgår ejendomsretten til det bortkomne/beskadigede gods til firmaet.

D. I stedet for kontant erstatning kan firmaet efter aftale med kunden levere nye effekter, identiske med de bortkomne/beskadigede, eller efter aftale med kunden lade udføre en håndværks mæssig korrekt reparation af beskadigelserne.

4. Reklamationer
Krav om erstatning børskriftligt tilstilles firmaets kontor. Ved synlige mangler skal reklamationen sendes straks, i andre tilfælde uden ugrun­det forsinkelse og senest 14 dage efter henholdsvis flytningens afslutning eller godsets udlevering.

5. Sagsanlæg/værneting
Sag mod firmaet skal anlægges i den retskreds, hvor firmaet har hjemsted. I forbrugeraftaler dog ved firmaets eller forbrugerens værneting.

Særlige betingelser vedrørende møbeltransport


6. Transportopgavens omfang
A. Transporten omfatter, med mindre andet er aftalt, ned- og opbæring, kørsel samt løs anbringelse af flyttegodset efter kundens anvisning på den nye plads. Af- og påmontering foretages kun ifølge særlig aftale.

B. Firmaet leverer mod betaling du til nedpakningen nødvendige kasser, jfr. punkt 8 c.

C. Særskilt aftale må træffes, hvis kunden ønsker ind- og udpakning foretaget af firmaet, eller hvis transporten omfatter genstande, der vejer over 250 kg.

7. Transport af farligt gods
A. Modtages farligt gods til transport, skal kunden give firmaet nøjagtige skriftlige oplysninger, om hvori faren består og om de forsigtighedsregler, som skal iagttages.

8. Betaling for møbeltransport
A. Tilbud er gældende i 8 dage fra afgivelse og sker på basis af de på tilbuds­dagen gældende arbejdsløn­ninger, takster, fragter og valutakurser m.v. Prisberegningen starter og slutter på flytte fir­maets domicil.

B. Firmaet opkræver fragtbetaling ved arbejdets afslutning, medmindre andet er særskilt aftalt.

C. I tilbud indarbejdes efter aftale betaling for levering af flyttekasser, ind- og udpakning, transport af tunge gen­stande over 250 kg, unormale udgifter p.g.a. særligt vanskelige adgangs­trapper og tilkørsels­forhold samt kontante udlæg og omkostninger i forbindelse med trans­porten, forsikringstegning, attester, toldbe­hand­linger, evt. pladsleje, færgebilletter, bropenge.

D. Firmaet har tilbageholdelsesret for den aktuelle fragt i ikke aflæsset (udleveret) gods svarende til det indbo, som dækker det aktuelle fakturabeløb.

E. Hvis en bestilt flytning på grund af forhold, som kunden er ansvarlig for, ikke kan udføres som aftalt, skal flyttefirmaet være berettiget til at få dækket dokumenteret tab det måtte lide, idet vederlaget dog ikke kan overstige den aftalte pris for flytningen. Denne bestemmelse træder dog ikke i kraft, såfremt ændringen af det aftalte skyldes forhold, som kunden bevisligt ikke har kunnet undgå, og hvis følger kunden var ude af stand til at hindre, og kunden har meddelt firmaet dette senest 24 timer og ved virksomhedsflytninger senest 3 hverdage før den aftalte tid for flytningens begyndelse. SÆRLIGE BETINGELSER FOR UDENLANDSFLYTNINGER

9. Generelt Udover førnævnte fælles og særlige betingelser gælder ved udenlandsflytninger:
A. Kunden erklærer med sin underskrift på ordrebekræftelsen, at der ikke befinder sig toldpligtigt eller ulovligt gods i indboet (f.eks. tobak, spiritus, pornografi, narkotika, våben, m.v.).

B. Jfr. Punkt 8 a forbeholder firmaet sig ret til en regulering af den aftalte pris, såfremt der 8 dage efter tilbudsdagen sker udefra kommende ændringer med hensyn til takster, fragter, afgifter og valutakurser, og snarest muligt informerer kunden om dette. Betaling ved udlandsflytninger sker før på- eller aflæsning af godset, medmindre andet er særskilt aftalt.

C. Bestemmelsen i punkt 8 e er ligeledes gældende for udenlandsflytninger, dog således, at meddelelse om, at flytningen ikke skal/kan gennemføres, må være tilgået firmaet med en rimelig frist i forhold til den konkrete flytteopgave.

SÆRLIGE BETINGELSER VEDRØRENDE OPBEVARING


10. Generelt Udover førnævnte fælles og særlige betingelser gælder ved udenlandsflytninger:
A. Firmaets magasin er grundmuret med fast tag og bygningsforsikret.

B. Gods, der er udsat for hurtig fordærvelse, farligt gods, eller gods, som kan påføre andet hos firmaet opbevaret gods skade, modtages ikke til opbevaring, medmindre der træffes udtrykkelig skriftlig aftale herom.

C. Skulle sådant gods uden firmaets vidende være blevet oplagret, hæfter kunden efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

11. Forsikring
A. Opbevaret gods er ikke forsikret af firmaet for så vidt angår hændelige skader, men der kan tegnes forsikring via firmaet mod brand, indbrudstyveri og vandskade efter skriftlig aftale mod særskilt betaling.

B. Holder kunden selv godset forsikret, opgives forsikringsselskabets navn samt forsikringssum til firmaet. Kunden bør gøre sit forsikringsselskab opmærksom på flytningen.

12. Specifikation
A. Godset modtages kun til opbevaring efter ydre besigtigelse.

B. Er der ikke ved indlagringen udarbejdet specifikation, betragtes det indlagrede som et parti, og opbevaringsbeviset er i så fald ikke noget bevis for, hvor meget der er opbevaret.

C. Såfremt specifikation over det indlagrede tilstilles kunden, må eventuel reklama­tion tilsendes firmaet skriftligt.

D. Kunden har pligt til at gøre firmaet opmærksom på, hvis der er tale om særlige forhold vedrørende værdi og indhold af kasser og lignende. Firmaet er kun ansvarligt for egne fejl og forsømmelser.

E. Specifikationen optages kun mod betaling for det dermed forbundne arbejde. Hvis der af det oplagrede, specificerede gods udtages genstande, eller hvis kunden i øvrigt foretager nogen som helst handling med hensyn til godset, må han på ny sammen med firmaet fastslå godsets antal, respektive vægt og beskaffenhed. Firmaet er kun ansvarlig for egne skader.

13. Skadedyr
Firmaet er ikke ansvarlig for angreb af skadedyr af nogen art, som ikke kan tilregnes firmaets forhold.

14. Rengøring og vedligeholdelse
Firmaet har ikke pligt til foranstaltninger til rengøring eller vedligeholdelse af det opbevarede. Sådanne foranstaltninger udføres kun efter skriftlig ordre og mod betaling.

15. Besigtigelse
A. Det står kunden frit for at besigtige lagerlokalerne. Indvendinger mod godsets opbevaringsmåde eller mod valg af lagerlokaler må gøres straks.

B. Besigtigelse af det opbevarede gods, ompakning, udtagning af enkelte genstande m.v. kan kun ske efter forudgående aftale med firmaet og arbejdet, der er for­bundet hermed, beregnes tarifmæssigt.

16. Betaling ved opbevaring
Ved ind- og udlevering samt forevisning af opbevaringseffekter beregnes arbejdspenge. Opbevaringsafgiften beregnes normalt månedsvis og erlægges i mangel af anden skriftlig aftale kvartalsvis forud. Eventuel for meget betalt opbevaringsafgift ref­underes efter udlevering, dog kun for halve måneder. Når en del af løst anbragt gods udtages reduceres opbevaringsafgiften forholdsmæssigt.

17. Opsigelse
A. Kunden kan til enhver tid opsige aftalen med 3 hverdages varsel.

B. Firmaet kan til enhver tid opsige aftalen med 1 måneds varsel.

C. Kan værdien af det opbevarede gods ikke klart dække firmaets tilgodehaven­de hos kunden, kan firmaet i tilfælde af kundens misligholdelse dog straks ophæve opbevaringskontrakten, jfr. i øvrigt punkt 22.

18. Udlevering
a. Forinden udlevering kan ske, skal firmaets tilgodehavende være betalt.

b. Enhver transport i forbindelse med opbevaringen sker i henhold til Dansk Møbeltransport Forenings betingelser, når transporten udføres af firmaet jfr. ovenstående.

c. Firmaet er ikke ansvarligt for skader eller mangler, der opstår under transport, som udføres af kunden selv eller på dennes foranstaltning af andre end firmaet, jfr. punkt 2 a og b.

19. Legitimation
A. Ved godsets modtagelse udsteder firmaet i kundens navn et opbevaringsbe­vis, der ikke må transporteres til tredjemand, hverken til eje eller til sikkerhed, med­mindre firmaet har givet det påtegning herom, jfr. i øvrigt punkt 18.

B. Delvis udlevering kan kun finde sted mod påtegning herom på opbevaringsbeviset.

C. Opbevaringsbeviset må opbevares omhyggeligt hos kunden. Går det tabt, kan firmaet mod forevisning af behørig billedlegitimation og mod kvittering udlevere godset til kunden.

D. Udlevering til tredjemand kan kun ske ved fuldmagt fra kunden.

20. Adresse
Henvendelse fra firmaet til kunden kan ske til den sidst opgivne adresse. Forsømmer kunden at anmelde adresseforandringen, er han ansvarlig for alle følger heraf, jfr. bl.a. neden for under punkt 22 om tvangssalg m.v. og for enhver deraf følgende ulempe og udgift for firmaet i forbindelse med efterlysning af kunden.

21. Ejendomsret og panterettigheder
Kunden har pligt til ved indlevering af gods at oplyse om evt. hæftelse på godset, pant, ejendomsforhold, mv.

22. Tvangssalg og bortskaffelse
Udebliver forfalden opbevaringsbetaling udover den aftalte betalingsfrist, kan firmaet efter skriftlig påkrav om betaling til kunden, hvis

• Denne har opgivet sin ret til genstandene

• Det opbevarede ikke mere giver sikkerhed for vederlaget for yderligere opbevaring

• Der er tale om letfordærvelige varer

• Kunden er forsvundet og forgæves har været søgt lokaliseret i en længere periode, eller i lignende situationer, ved offentlig vurdering eller auktion bortsælge så meget af godset, at firmaets samlede fordringer inkl. omkostninger dækkes. Eventuel overskydende salgssum udbetales til kunden.

Kan salg ikke finde sted, eller er det åbenbart, at de med et salg forbundne omkostninger ikke ville kunne dækkes af salgssummen, er firmaet berettiget til at skaffe genstanden bort.